In 2011 is door Vereniging Stadsbelang Gramsbergen e.o., Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen, Handelsvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM), Oranjevereniging Gramsbergen e.o., Stichting Historische Culturele Kring Gramsbergen & De Krim (HCK) en het fonds Maatschappelijk Ondernemend Gramsbergen (MOG) de onderscheiding genaamd ERE BYZANTYN STAD GRAMSBERGEN͟ in het leven geroepen.

Deze onderscheiding kan worden toegekend aan inwoners van Gramsbergen en haar buitengebied die zich geheel belangeloos op maatschappelijk en/of cultureel gebied hebben ingezet voor de (Gramsberger) samenleving danwel aan personen welke zich hebben ingezet voor het algemeen belang van Gramsbergen en haar buitengebied. In 2011 is de eerste onderscheiding uitgereikt aan vertrekkend burgemeester dhr. Bert Meulman en kan jaarlijks, tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Stadsbelang Gramsbergen e.o. worden uitgereikt (deze jaarvergadering vindt altijd plaats in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar). In bijzondere gevallen kan de uitreiking op een ander moment plaats vinden. De voordracht voor deze onderscheiding dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter van de Vereniging Stadsbelang Gramsbergen e.o. en wordt beoordeeld door een door de initiatiefnemers ingestelde adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit minimaal drie personen. Deze persoon is geen bestuurslid van één van voornoemde verenigingen en kan maximaal zes jaar ( twee keer drie jaar) zitting hebben in de adviescommissie. De adviescommissie brengt jaarlijks een rapport uit met daarin hoeveel voordrachten er zijn ontvangen. Tevens adviseren zij gemotiveerd wie de ERE BYZANTYN STAD GRAMSBERGEN zou kunnen ontvangen. Deze rapportage is niet openbaar en wordt gezien als een intern stuk waarop het bestuur van Stadsbelang Gramsbergen e.o en Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen besluiten de voordracht al dan niet over te nemen. Een voordracht tot toekenning van de ERE BYZANTYN STAD GRAMSBERGEN aan een persoon , moet voldoende gemotiveerd zijn, dient schriftelijk plaats te vinden en wel voor 1 december. In deze motivering moet een duidelijk inzicht worden gegeven van de bijzondere karakter van de verdiensten van de perso(o)(n)en welke word(t)(en) voorgedragen. In deze motivering moet verder o.a. naar voren komen in welke periode de activiteiten hebben plaats gevonden en hoeveel tijd aan deze activiteit per week of maand werd besteed gedurende deze periode en uiteraard wat het belang van de verdiensten voor de samenleving is (geweest). Naar aanleiding van een voordracht kan door de adviescommissie aanvullende informatie worden gevraagd ter beoordeling van het verzoek tot toekenning van de ERE BYZANTYN STAD GRAMSBERGEN. Een voordracht is persoonsgebonden. Deze onderscheiding is uitdrukkelijk niet bedoeld voor personen die zich op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt voor bepaalde sport (verenigingen), kerkelijke- dan wel politieke

organisaties, dan wel verenigingen die andere dan maatschappelijke doelen hebben. Tevens is de onderscheiding niet bedoelt voor diensten waarbij sprake is (geweest) van bezoldiging . De ERE BYZANTYN bestaat uit een glassculptuur met bijbehorende oorkonde. Voorzitter Vereniging Stadsbelang Gramsbergen en Omstreken W.R. Belser Afbeelding van Glassculptuur